Uchwała Nr 11/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 28 grudnia 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 11/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 22 077 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 23.12.2010r. L.dz. F.VI-3011-2/112/10 informującego o decyzji Ministra Finansów znak: FS8/4135/502/MIE/10/3638 z dnia 22.12.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22 077 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 077 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 22 077 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 22 077 zł

I.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22 077 zł
1.W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 077 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 22 077 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 22 077 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 22 077 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22 077 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 077 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 600 Transport i łączność
1.W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 180 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 650 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 600 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 190 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o kwotę 5 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 470 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 300 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 338 452 zł
/ zad. inwest. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w miejscowości Roźwienica” – 114 056 zł; „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w m. Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w km 27+935”- 203 216 zł ; „Przebudowa mostu drewnianego w m. Cząstkowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna – Roźwienica w km 9+619 – 7 170 zł; „Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 ” – 8 501 zł; „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1840R ul. Nadbrzeżna, Nr 1787R ul. Mickiewicza, Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” – 5 509 zł/
razem 353 592 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 650 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 250 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 300 588 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 900 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24 204 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka – 2 466 zł;
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka -Helusz” – 21 738 zł /
razem 353 592 zł

II. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 0,91 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 35,41 zł
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 0,26 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 0,09 zł
razem 36,67 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36,67 zł

III. W dziale 710 Działalność usługowa
1. W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
1) W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł
razem 32 zł

IV. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 61 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 584 zł
razem 4 645 zł
zwiększenie :
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 61 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 584 zł
razem 4 645 zł

V.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 16 154,28 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 96,21 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 14,80 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 545,93 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 3 806,34 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o kwotę 500,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 63,90 zł
razem 22 181,46 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 306,59 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 3 874,87 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 500,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 500,00 zł
razem 22 181,46 zł

VI. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 zł
razem 4 zł

2. W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 955 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 952 zł

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 zł
/ zad. inwest. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu” /

3. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 645 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 163 zł
razem 1 815 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 163 zł
razem 185 zł

2) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 795 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37 109 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 883 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 321 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 24 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 162 zł
razem 66 470 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 055 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 429 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 514 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 162 zł
razem 62 210 zł

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 500 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 996 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 504 zł
razem 23 500 zł

4) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 34 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 848 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 548 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 704 zł
razem 12 134 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 060 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 840 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 619 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4 235 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 157 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 223 zł
razem 12 134 zł

5) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 090 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 803 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 857 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 610 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 76 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 21 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 99 zł
razem 7 556 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 846 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 258 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 610 zł
razem 7 714 zł

4. W rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
razem 2 zł

5. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 333 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 287 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 121 zł
razem 840 zł
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 121 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 55 zł

6. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 157 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 231 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 40 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 325 zł
razem 753 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 578 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 512 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 360 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 326 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 326 zł
razem 3 102 zł

2) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 615 zł

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 270 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 24 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 6 zł
razem 13 385 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 458 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 35 zł
razem 19 493 zł

4) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 413 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 069 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 461 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 2 127 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 214 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 161 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 808 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 373 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 1 110 zł
razem 33 736 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 266 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 556 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 039 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 928 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 537 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 853 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 96 zł
razem 45 275 zł

5) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 26 083 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 799 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 61 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 731 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 61 zł
razem 38 735 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34 382 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 454 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 371 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 25 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 042 zł
razem 39 674 zł

6) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 29 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 072 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 146 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 512 zł
razem 10 759 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 939 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 405 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 323 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 3 756 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 139 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 197 zł
razem 10 759 zł

7) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 382 zł
§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 593 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 74 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 72 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 59 zł
razem 3 180 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 022 zł

8) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 080 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 443 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 296 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 752 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 571 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 243 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 39 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 658 zł
razem 6 082 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 082 zł

9) W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 424 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 30 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 586 zł
razem 31 010 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 740 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 270 zł
razem 31 010 zł

10) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 442 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 222 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 250 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 55 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 610 zł
razem 22 579 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 770 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 199 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 610 zł
razem 22 579 zł

7. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 300 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 570 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 500 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 610 zł
razem 4 980 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 127 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 473 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 270 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 610 zł
razem 4 480 zł

2) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 254 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 65 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 595 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 395 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 58 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 40 zł
razem 2 407 zł

3) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 333 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 298 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 249 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 250 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 990 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 091 zł
razem 4 211 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 601 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 610 zł
razem 4 211 zł

8. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 zł

2) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 233 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 74 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 370 zł
razem 3 677 zł

3) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 797 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 182 zł

4) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 37 zł
razem 1 037 zł
zwiększenie :
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 98 zł

5) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 713 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 563 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 90 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 350 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 575 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 557 zł
razem 7 248 zł

VII. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) W Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 976 zł
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 218 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 603 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 527 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 399 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 660 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 808 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 180 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 403 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 036 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 90 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 326 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji o kwotę 479 zł
razem 11 705 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 603 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 567 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 796 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 665 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 74 zł
razem 11 705 zł

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 000 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 378 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 39 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 500 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 714 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 422 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznych o kwotę 104 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 1 003 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 553 zł
razem 5 863 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 147 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 489 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 557 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 603 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 67 zł
razem 5 863 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 138 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 138 zł

3) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 891 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 4 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 802 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 867 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 175 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 443 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 170 zł
razem 13 748 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 832 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 916 zł
razem 13 748 zł

4) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 76 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 025 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 943 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 3 493 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 549 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 142 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 922 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 225 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 581 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 333 zł
razem 8 389 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 537 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 778 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 840 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 234 zł
razem 8 389 zł

3. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 996 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 162 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 907 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 3 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 797 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 386 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 165 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 45 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 350 zł
razem 7 811 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 332 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 459 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 993 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 486 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 541 zł
razem 7 811 zł

VIII.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
1) W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu
/ w zadaniach finansowanych z § 2110 /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 146 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 462 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 243 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 69 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 72 zł
razem 9 992 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 86 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 483 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 149 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 30 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 244 zł
razem 9 992 zł

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 939 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 389 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 550 zł
razem 2 939 zł

2. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 276 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 275 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 559 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 182 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 130 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 420 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 285 zł
razem 3 127 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 937 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 190 zł
razem 3 127 zł

IX.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1.W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 137 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 134 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 zł
razem 1 137 zł

2.W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1) W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 888 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 784 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 110 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 210 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 817 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 700 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 472 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 517 zł
razem 21 498 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 714 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 206 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 769 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 960 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 849 zł
razem 21 498 zł

3.W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 23 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 33 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 875 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 296 zł
razem 1 232 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 228 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 580 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 624 zł
razem 1 432 zł

4. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 14 192,66 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 651,41 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 346,26 zł
razem 15 190,33 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 369,03 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 621,30 zł
razem 14 990,33 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 285 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 679 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 44 zł
razem 2 008 zł

5. W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 875 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 889 zł
razem 2 764 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 772 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

Uchwała Nr 11/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 22 077 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 23.12.2010r. L.dz. F.VI-3011-2/112/10 informującego o decyzji Ministra Finansów znak: FS8/4135/502/MIE/10/3638 z dnia 22.12.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22 077 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 077 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 22 077 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 22 077 zł

I.W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22 077 zł
1.W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 22 077 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 22 077 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 22 077 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 22 077 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22 077 zł
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 22 077 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 600 Transport i łączność
1.W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 750 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 180 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 650 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 600 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 190 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o kwotę 5 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 700 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 470 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 300 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 338 452 zł
/ zad. inwest. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica w miejscowości Roźwienica” – 114 056 zł; „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w m. Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice w km 27+935”- 203 216 zł ; „Przebudowa mostu drewnianego w m. Cząstkowice w ciągu drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna – Roźwienica w km 9+619 – 7 170 zł; „Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 ” – 8 501 zł; „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1840R ul. Nadbrzeżna, Nr 1787R ul. Mickiewicza, Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie” – 5 509 zł/
razem 353 592 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 650 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22 250 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 300 588 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 900 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24 204 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1716R Makowisko – Bobrówka – 2 466 zł;
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik- Kramarzówka -Helusz” – 21 738 zł /
razem 353 592 zł

II. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 0,91 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 35,41 zł
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 0,26 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 0,09 zł
razem 36,67 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36,67 zł

III. W dziale 710 Działalność usługowa
1. W rozdziale 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
1) W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł
razem 32 zł

IV. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 61 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 584 zł
razem 4 645 zł
zwiększenie :
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 61 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 584 zł
razem 4 645 zł

V.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1.W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę 16 154,28 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 96,21 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 14,80 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 545,93 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 3 806,34 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii o kwotę 500,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 63,90 zł
razem 22 181,46 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 306,59 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 3 874,87 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 500,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 500,00 zł
razem 22 181,46 zł

VI. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 1 zł
razem 4 zł

2. W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 955 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 952 zł

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 500 zł
/ zad. inwest. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu” /

3. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 645 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 163 zł
razem 1 815 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 163 zł
razem 185 zł

2) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 795 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37 109 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 883 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 321 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 24 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 200 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 162 zł
razem 66 470 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 55 055 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 50 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 429 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 514 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 162 zł
razem 62 210 zł

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 500 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 996 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 504 zł
razem 23 500 zł

4) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych o kwotę 34 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 848 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 548 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 704 zł
razem 12 134 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 060 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 840 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 619 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 4 235 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 157 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 223 zł
razem 12 134 zł

5) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 090 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 803 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 857 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 610 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 76 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 21 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 99 zł
razem 7 556 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 846 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 258 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 610 zł
razem 7 714 zł

4. W rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
razem 2 zł

5. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 333 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 51 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 9 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 287 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 121 zł
razem 840 zł
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 121 zł

2) W Zespole Szkół

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl