Uchwała Nr 383/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 19 marca 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 383/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł
razem 29 000 zł
zwiększenie :
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich,
dotyczących obiektów zabytkowych, będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 23 000 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 6 000 zł
razem 29 000 zł

II.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 290 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 290 zł

2.W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 710 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 710 zł

3.W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000 zł

2) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 359 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 359 000 zł

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 150 000 zł

4) W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 165 000 zł

4.W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26 479 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 402 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 552 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22 525 zł
razem 26 479 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 32 900 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 900 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000 zł
razem 32 900 zł

II.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 500 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 500 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 317 zł
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 812 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 505 zł
razem 3 317 zł


3) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 352 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 500 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 159 zł
razem 23 011 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 200 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 811 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3 000 zł
razem 23 011 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan
Uchwała Nr 383/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000 zł
razem 29 000 zł
zwiększenie :
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich,
dotyczących obiektów zabytkowych, będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 23 000 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 6 000 zł
razem 29 000 zł

II.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 290 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 290 zł

2.W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 710 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 710 zł

3.W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000 zł

2) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 359 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 359 000 zł

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 150 000 zł

4) W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 165 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 165 000 zł

4.W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26 479 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 402 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 552 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22 525 zł
razem 26 479 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 32 900 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 900 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000 zł
razem 32 900 zł

II.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 500 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 500 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3 317 zł
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 812 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 505 zł
razem 3 317 zł


3) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 352 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 500 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 159 zł
razem 23 011 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 200 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 811 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 3 000 zł
razem 23 011 zł


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl