Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.Z dnia: 5 maja 2011 r.

Uchwała Nr VIII/54/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 5 maja 2011 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego
na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212
i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę 1 171 325
zł .

I. W dziale 020 Leśnictwo o kwotę 4 302 zł
1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 4 302 zł
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4 302 zł
/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesianie /

II. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 200 000 zł
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000 zł
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 200 000 zł
/ Uchwała Nr III/15/11 Rady Gminy w Laszkach z dnia 23 lutego 2011r. /

III. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 859 098 zł
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami
i nieruchomościami o kwotę 859 098 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 859 098 zł
/ odszkodowanie za nieruchomość ( działki nr 246/1 , 263/1 , 580/2 , 797/2 , 1236/1) położoną w Chłopicach Gm.Chłopice; działkę nr 748/2 położoną w Świętem Gm. Radymno; działkę nr 471/2 położoną w Zamojscach Gm. Radymno /

IV. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 795 zł
1. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 60 zł
§ 0921 pozostałe odsetki o kwotę 60 zł
/ odsetki bankowe od środków dotyczących Programu „Uczenie się przez całe życie”(Program Comenius) – ZSTiO w Jarosławiu /

2. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 7 735 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 735 zł
/ wpływy związane z organizacją wymiany młodzieży polsko – niemieckiej – CKU Jarosław /

V. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100 130 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 100 130 zł
§ 0830 wpływy z usług o kwotę 84 000 zł
/ wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS Sośnica /
§ 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 16 130 zł
/ rozliczenia z lat ubiegłych – DPS Jarosław – 6 130 zł; wpływy za odpłatnie wydane posiłki pracownikom DPS Sośnica – 10 000 zł /

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2011 rok o kwotę 1 171 325
zł .

I. W dziale 020 Leśnictwo o kwotę 4 302 zł
1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna o kwotę 4 302 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 4 302 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 302 zł
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 302 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 4 302 zł
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

I. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 059 098 zł
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1 059 098 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 859 098 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 859 098 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu o kwotę 859 098 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 859 098 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 859 098 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 200 000 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 200 000 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696 R Laszki – Tuchla – Wielkie Oczy”/
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7 795 zł
1. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 60 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 60 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 60 zł
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 60 zł
§ 4421 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 60 zł
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
4) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
5) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
6) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

2. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 7 735 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 7 735 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 7 735 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu o kwotę 7 735 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7 735 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 735 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

III. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 100 130 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 100 130 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 100 130 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 100 130 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu o kwotę 6 130 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6 130 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 6 130 zł
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy o kwotę 94 000 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25 500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 68 500 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 20 000 zł
§ 4230 zakup leków , wyrobów medycznych
i produktów biobójczych o kwotę 3 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 21 256 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych o kwotę 19 955 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 4 289 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 202 948,09 zł
zwiększenie :
§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości o kwotę 123 173,09 zł
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości o kwotę 79 775,00 zł
razem 202 948,09 zł

II. W dziale 851 Ochrona zdrowia
1. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 125 000 zł

/ zad. inwest. „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Głównym a budynkiem Oddziału Wewnętrznego i Neurologii oraz budynkiem Oddziału Zakaźnego w COM w Jarosławiu”/
zwiększenie :
§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 125 000 zł
/ zad. inwest. „Zakup aparatu RTG ramie C na potrzeby COM Jarosław” /

III. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 900 zł
/ Porozumienie z Powiatem Przemyśl - 4900 /
zwiększenie :
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4 900 zł
/ Porozumienie z Miastem Rzeszów – 4 900 zł /

IV. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 000 zł
zwiększenie :
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14 000 zł
/ zakup regałów do archiwum w PUP w Jarosławiu /
§ 4

Dokonuje się zmiany w planie wydatków dotyczących zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej :

I. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł
/ zakup oznaczników do oznakowania drewna , zakup krzewów ozdobnych oraz kory i włókniny /

II. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł
/przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków - rewitalizacja terenu połączona z zadrzewieniem i zakrzewieniem /

2. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 14 150 zł
/ wykonanie ocieplenia jednej ściany budynku szkoły /

3. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 10 600 zł
/ wykonanie ocieplenia jednej ściany budynku szkoły /

4. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
/zakup nagród rzeczowych dla laureatów II, III, IV i V miejsca w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010-2011” organizowanego przy współpracy z O-I Produkcja Polska /
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł
/ sfinansowanie wycieczki w ramach I nagrody w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010 – 2011” – darowizna z 2010r. O-I Produkcja Polska /

2) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 28 860 zł
/ wykonanie ocieplenia jednej ściany budynku szkoły /

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 055 zł
/ przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków – zaprojektowanie i wykonanie nowego poszycia zieleni przed głównym budynkiem szkoły /

5. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 zł
/ przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień , zakrzewień oraz parków – zakup krzewów iglastych /

III. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
/wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - zad. inwest. „Opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej montażu kolektorów słonecznych – DPS Sośnica”/

2) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł
/ wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - zad. inwest. „Opracowanie dokumentacji systemu solarnego ogrzewania wody – DPS Wysock”

3) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000 zł
/ wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii - zad. inwest. „Opracowanie dokumentacji systemu solarnego ogrzewania wody – DPS Moszczany”


IV. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. W rozdziale 90095 Pozostała działalność
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 37 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 96 665 zł
razem 133 665 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
/ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - zakup nagród rzeczowych dla laureatów II, III, IV i V miejsca w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010-2011” organizowanego przy współpracy z O-I Produkcja Polska /
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł
/ sfinansowanie wycieczki w ramach I nagrody w konkursie „Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010 – 2011” – darowizna z 2010r. O-I Produkcja Polska /

§ 5

Dokonuje się zmiany załącznika do Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 18 lutego 2011 r. pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu”. Szczegółowe zestawienie planowanych kwot udzielanych dotacji po zmianie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
LESZEK SZCZYBYŁO

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl