Uchwała Nr 450/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 28 września 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 450/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 19 000 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 17.09.2010r. L.dz. F.VI-3011-1/122/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 121 z dnia 17.09.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 000 zł
W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 19 000 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19 000 zł

§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 19 000 zł.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 000 zł
W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 19 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 19 000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 19 000 zł
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jarosławiu o kwotę 19 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 109 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 278 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 8 613 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 500 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2)zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1.W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 227 zł
razem 1 227 zł
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 227 zł

2.W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 707 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 118 zł
razem 13 825 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 2 707 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 11 118 zł
razem 13 825 zł

3. W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne
1) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 367 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 20 zł
razem 397 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 344 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
razem 397 zł

4.W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie pracowników
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł
razem 1 000 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 zł

II. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 338 zł
razem 138 338 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 46 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 86 338 zł
razem 138 338 zł

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 360 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 338 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 3 662 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 330 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 310 zł
razem 53 000 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł
razem 53 000 zł

III.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł
zwiększenie :
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500 zł

IV.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1.W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10 000 zł
razem 12 000 zł
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 756 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 544 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 700 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000 zł
razem 12 000 zł


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan


Uchwała Nr 450/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 28 września 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 19 000 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 17.09.2010r. L.dz. F.VI-3011-1/122/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 121 z dnia 17.09.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 000 zł
W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 19 000 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 19 000 zł

§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 19 000 zł.
W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 000 zł
W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 19 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 19 000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 19 000 zł
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jarosławiu o kwotę 19 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 19 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 109 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 278 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 8 613 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 500 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2)zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3)wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1.W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 227 zł
razem 1 227 zł
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 227 zł

2.W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 707 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 118 zł
razem 13 825 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 2 707 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 11 118 zł
razem 13 825 zł

3. W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne
1) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 367 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 20 zł
razem 397 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 344 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 52 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł
razem 397 zł

4.W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie pracowników
1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł
razem 1 000 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 zł

II. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 338 zł
razem 138 338 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 46 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 86 338 zł
razem 138 338 zł

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 360 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 41 338 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 3 662 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 330 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 310 zł
razem 53 000 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 000 zł
razem 53 000 zł

III.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 zł
zwiększenie :
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500 zł

IV.W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1.W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 10 000 zł
razem 12 000 zł
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 4 756 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 544 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 700 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 000 zł
razem 12 000 zł


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl