Uchwała Nr 386/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 29 marca 2010r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 386/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:
I.W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100 000 zł
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
(Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 )

II.W dziale 750 Administracja publiczna
1.W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 715 zł
zwiększenie :
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 715 zł

III. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 825 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 825 zł

IV.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu/
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000 zł
zwiększenie :
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 8 000 zł
2) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu/
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 3 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 7 000 zł razem 20 000 zł
zwiększenie :
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 20 000 zł

2.W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 400 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 400 zł

V. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 900 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 900 zł

VI. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
1)W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65 zł
zwiększenie :
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 65 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz ChrzanUchwała Nr 386/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:
I.W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 100 000 zł
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
(Wykonanie dokumentacji techniczno – projektowej na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 )

II.W dziale 750 Administracja publiczna
1.W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 715 zł
zwiększenie :
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 715 zł

III. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 825 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 825 zł

IV.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu/
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 000 zł
zwiększenie :
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 8 000 zł
2) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu/
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 3 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 7 000 zł razem 20 000 zł
zwiększenie :
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 20 000 zł

2.W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1 400 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 400 zł

V. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 900 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 900 zł

VI. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
1)W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65 zł
zwiększenie :
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 65 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl