Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Uchwała Nr XI/76/2011
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 16 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

 

            Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

2 718 749 .

 

I. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                           o kwotę 91 850 zł

1. W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa                                                                     o kwotę 91 850 

§ 0690 wpływy z różnych opłat                                                        o kwotę    7 850 zł

/zwrot  kosztów postępowania administracyjnego zw. z gleboznawczą klasyfikacją gruntów /

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych                                                                o kwotę 84 000 zł

/ Uchwała Nr 67/VIII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 21.07.2011 r./

 

II. W dziale 600 Transport i łączność                                            o kwotę 1 440 000 zł

1. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     o kwotę 1 440 000 zł

§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 własnych powiatu                                                                            o kwotę 1 440 000 zł

/  Pismo z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2011r. L.dz. BUSKŻ-I-5901-23-78/11 /

 

III. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa                                                                            o kwotę 6 944 zł

1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej                                                                               o kwotę 6 944 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                               o kwotę 6 944 zł

/ odszkodowanie od Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. za remont i naprawę bram garażowych – KP PSP Jarosław /

 

IV.W dziale 758 Różne rozliczenia                                                o  kwotę 975 631 zł

1. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego                                       o kwotę 604 900 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                   o kwotę 604 900 zł

/ Pismo Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011r. L.dz. ST5/4822/2p/BKU/11; Pismo Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011r. L.dz. ST5/4822/3p/BKU/11 /

 

2. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe                      o kwotę  370 731 zł

zwiększenie :

§ 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego        o kwotę      7 093 zł

§ 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego        o kwotę 363 638 zł

/ środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w roku 2010  /

 

V. W dziale 801 Oświata i wychowanie                                         o kwotę 63 024 zł

1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące                                o kwotę   5 000 zł

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu                              o kwotę 5 000 zł

/ Umowa Nr 32/K/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zawarta z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu /

 

2. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe                                        o kwotę 55 000 zł

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu                              o kwotę 55 000 zł

/ Umowa Nr 32/K/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. zawarta z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu- 5 000 zł,

Umowa Nr 68/R/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. zawarta z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu – 50 000 zł/

 

3. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego

i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 3 024 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                               o kwotę  3 024 zł

/ dofinansowanie projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – CKU Jarosław /

 

VI. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                o kwotę 141 300 zł

1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze      o kwotę   9 300 zł

§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę   9 300 zł

/ darowizny pieniężne na rzecz Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu /

 

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 132 000 zł

§ 0830 wpływy z usług                                                                     o kwotę  112 000 zł

/wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt: w DPS Sośnica – 60 000 zł ,

w DPS Moszczany – 52 000 zł /

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu                              o kwotę    20 000 zł

/ Umowa Nr 116/R/2011 z dnia 12.07.2011 r.  zawarta z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu /

 

§ 2

                                              

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

2 710 597 zł .

 

I. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo                                           o kwotę 91 850 zł

1. W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe

na potrzeby rolnictwa                                                                     o kwotę 91 850 

I. Wydatki bieżące 

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl