Uchwała Nr XXIII/229/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2012r. przez Radę Powiatu.

Uchwała Nr XXIII/229/2012
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 6 sierpnia 2012 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2012r. przez Radę Powiatu.

Na podstawie art.12 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Jarosławskiego do zaciągnięcia zobowiązania na zadanie:

„Racjonalizacja gospodarki cieplnej w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach poprzez budowę instalacji solarnej wspomagającej proces przygotowania ciepłej wody” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
ponad granicę ustaloną w budżecie powiatu na 2012 r.§ 2


Wysokość wydatków w roku budżetowym 2013 wynosi 422 533,16 zł.
Spłata zobowiązań nastąpi w  roku 2013 .

§ 3


Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
                                Leszek SZCZYBYŁO

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl