Uchwała Nr 6/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 10 grudnia 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 6/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 906 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 906 zł

II. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 11 706,22 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 864,14 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326,97 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 390,00 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1 788,00 zł
razem 21 075,33 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej o kwotę 2 800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 475,33 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł
razem 21 075,33 zł

III. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 12 678 zł

2) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 406 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10 zł
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 623 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 274 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 365 zł
razem 2 078 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 978 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 100 zł
razem 2 078 zł

2. W rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

3. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł
razem 23 000 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 8 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
razem 31 000 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 907 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 192 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10 zł
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 596 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 932 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 999 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 1 366 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 091 zł
razem 11 093 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 596 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 852 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 645 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 392 zł
razem 11 485 zł

4) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 728,50 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 ,00 zł
razem 6 338,50 zł

5) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 445 zł

6) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

7) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 040 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł
razem 7 040 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 830 zł
razem 7 330 zł

8) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 11 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 290 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 439 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 505 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 817 zł
razem 14 051 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 13 051 zł
razem 14 051 zł

4. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 624 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 379 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
razem 13 103 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 424 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 479 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 1 000 zł
razem 13 103 zł

5. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 095,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 200,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 4 588,50 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 100,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 000,00 zł
razem 29 683,50 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 190 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł
razem 290 zł

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 750 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 163 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 397 zł
razem 6 510 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 293 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 717 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 500 zł
razem 6 510 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 45 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 240 zł
/ zakup pralnicy /
razem 46 240 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 240 zł
razem 46 240 zł

2. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1 775,98 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 94,02 zł
razem 1 870,00 zł
zwiększenie :
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 775,98 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 94,02 zł
razem 1 870,00 zł

V. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 680 zł

2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 680 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 400 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 275 zł
razem 2 675 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 275 zł
razem 2 675 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki


Uchwała Nr 6/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 906 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 906 zł

II. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 11 706,22 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 864,14 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 326,97 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 390,00 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1 788,00 zł
razem 21 075,33 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 800,00 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej o kwotę 2 800,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16 475,33 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000,00 zł
razem 21 075,33 zł

III. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 12 678 zł

2) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 406 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10 zł
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 623 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 274 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 365 zł
razem 2 078 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 978 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 1 100 zł
razem 2 078 zł

2. W rozdziale 80121 Licea ogólnokształcące specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

3. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 zł
razem 23 000 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 8 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
razem 31 000 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 907 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 192 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 10 zł
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 596 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 932 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 999 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 1 366 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 091 zł
razem 11 093 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 596 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 852 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 645 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 392 zł
razem 11 485 zł

4) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 728,50 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 ,00 zł
razem 6 338,50 zł

5) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 445 zł

6) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych , w tym
programów i licencji o kwotę 610 zł

7) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 040 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł
razem 7 040 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 830 zł
razem 7 330 zł

8) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 11 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 290 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 439 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 505 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 817 zł
razem 14 051 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 13 051 zł
razem 14 051 zł

4. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 624 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 600 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 379 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 000 zł
razem 13 103 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 424 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 479 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 1 000 zł
razem 13 103 zł

5. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 095,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 200,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 4 588,50 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 100,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 000,00 zł
razem 29 683,50 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 190 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł
razem 290 zł

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 750 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 163 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 397 zł
razem 6 510 zł
zwiększenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 293 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 717 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 500 zł
razem 6 510 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 45 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 240 zł
/ zakup pralnicy /
razem 46 240 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 240 zł
razem 46 240 zł

2. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1 775,98 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 94,02 zł
razem 1 870,00 zł
zwiększenie :
§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 775,98 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 94,02 zł
razem 1 870,00 zł

V. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 680 zł

2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 680 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 400 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 275 zł
razem 2 675 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 275 zł
razem 2 675 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki


 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl