Uchwała Nr 34/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.Z dnia: 21 marca 2011 r.

Uchwała Nr 34/2011
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę 112 520 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28.02.2011r. L.dz. F.VI.3120.1.2011 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego
Nr 4 z dnia 24.02.2011r. zwiększa się plan dochodów
I.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 105 120 zł
1.W rozdziale 75411 Komendy powiatowe państwowej
straży pożarnej o kwotę 105 120 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 105 120 zł

II. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 400 zł
1. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności o kwotę 7 400 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 7 400 zł

§ 2

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę
1 910 095 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28.02.2011r. L.dz. F.VI.3120.1.2011 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego
Nr 4 z dnia 24.02.2011r. zmniejsza się plan dochodów
I.W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 17 500 zł
1.W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 17 500 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 17 500 zł

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 892 595 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 892 595 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 892 595 zł

§ 3

Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę 112 520 zł.
I.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 105 120 zł
1.W rozdziale 75411 Komendy powiatowe państwowej
straży pożarnej o kwotę 105 120 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 105 120 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 105 120 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu o kwotę 105 120 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 105 120 zł
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 105 120 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 400 zł
1. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności o kwotę 7 400 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 7 400 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 7 400 zł
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Jarosławiu o kwotę 7 400 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7 400 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 200 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 4

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę
1 910 095 zł.
I.W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 17 500 zł
1.W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 17 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 17 500 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 17 500 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu o kwotę 17 500 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 17 500 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 17 500 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 892 595 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1 892 595 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 1 892 595 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 1 892 595 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu o kwotę 1 752 337 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 575 794 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 416 994 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 120 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 18 400 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 400 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 176 543 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 643 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 63 900 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 20 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 55 000 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 7 000 zł
Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy o kwotę 42 985 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7 985 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 7 985 zł
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 88 252 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 88 252 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60 000 zł
§ 4110 składki na Fundusz Pracy o kwotę 28 252 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
Dom Pomocy Społecznej w Wysocku o kwotę 9 021 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9 021 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 021 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0


§ 5

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 446 zł

2. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zwiększenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 446 zł

3. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 600 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 10 600 zł
razem 12 600 zł

2) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 7 000 zł

4. W rozdziale 80195 Pozostała działalność
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 322 478 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 28 329 zł

3) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 38 996 zł

4) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 25 613 zł

5) W Zespole Szkół Spożywczych , Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 43 613 zł

6) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 40 408 zł

7) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 575 zł

8) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 24 462 zł

9) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 20 385 zł

10) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 13 341 zł

11) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 16 429 zł

12) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 9 021 zł

13) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19 864 zł

14) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 40 442 zł

II. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 3 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 498 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 000 zł
Razem 41 498 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 265 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 400 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 22 000 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 198 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1 400 zł
razem 341 498 zł

2. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 300 000 zł

III. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 161 zł
zwiększenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 161 zł

2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 5 000 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 999 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1 zł
razem 5 000 zł

3.W rozdziale 85495 Pozostała działalność
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23 538 zł

2) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 11 353 zł

3) W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 962 zł

4) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 697 zł

5) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5 526 zł

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl