Uchwała Nr 390/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 23 kwietnia 2010r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 390/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1


1. Uchwala się podział rezerwy ogólnej w kwocie 397 500 zł poprzez:

zmniejszenie :
W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 397 500 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 397 500 zł
§ 4810 rezerwy o kwotę 397 500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397 500 zł .

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 397 500 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 397 500 zł

I. Wydatki bieżące o kwotę 397 500 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 397 500 zł

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 397 500 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 397 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 335 000 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0

II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan


Uchwała Nr 390/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)


Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§ 1


1. Uchwala się podział rezerwy ogólnej w kwocie 397 500 zł poprzez:

zmniejszenie :
W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 397 500 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 397 500 zł
§ 4810 rezerwy o kwotę 397 500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397 500 zł .

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 397 500 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 397 500 zł

I. Wydatki bieżące o kwotę 397 500 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 397 500 zł

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 397 500 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 397 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 335 000 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0

II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl