Uchwała Nr 30/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.Z dnia: 7 marca 2011 r.

Uchwała Nr 30/2011
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1
Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000 zł
zwiększenie :
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 50 000 zł
II.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9 261 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 8 570 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 500 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 191 zł
razem 9 261 zł
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000 zł

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl