Uchwała Nr 406/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok. Z dnia: 11 czerwca 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 406/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 11 czerwca 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 65 000 zł.
Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 27.05.2010r. L.dz. F. VI-3011-1/49/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 48 z dnia 26.05.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 65 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65 000 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 65 000 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 65 000 zł.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 65 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 65 000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 65 000 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 65 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0


§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
/ zad. inwest. Przeb. mostu p/rz Szkło w m. Łazy w ciągu dr.pow. Nr 1674R Lubaczów- Laszki - Duńkowice w km 27+935 /
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
/ zad. inwest. Wyk. Dok. tech – proj.na zad. „Przeb. dróg pow. Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi pow. Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 /

II. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 5 794 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 794 zł

III. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4530 podatek od towarów (VAT) o kwotę 6 100 zł
zwiększenie :
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 6 100 zł

IV.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 000 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 11 000 zł

V. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 32 000 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 865 zł
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 52 500 zł
razem 87 365 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 120 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 145 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 55 000 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł
razem 87 365 zł

VI.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 041 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 700 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 1 841 zł
razem 4 041 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Uchwała Nr 406/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 11 czerwca 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 65 000 zł.
Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 27.05.2010r. L.dz. F. VI-3011-1/49/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 48 z dnia 26.05.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 65 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65 000 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 65 000 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 65 000 zł.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 65 000 zł
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 65 000 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 65 000 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 65 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 65 000 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0


§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
/ zad. inwest. Przeb. mostu p/rz Szkło w m. Łazy w ciągu dr.pow. Nr 1674R Lubaczów- Laszki - Duńkowice w km 27+935 /
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł
/ zad. inwest. Wyk. Dok. tech – proj.na zad. „Przeb. dróg pow. Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+880 do km 6+422 oraz budowa drogi pow. Nr 1724R od km 3+829 do km 5+880 /

II. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 5 794 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 794 zł

III. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4530 podatek od towarów (VAT) o kwotę 6 100 zł
zwiększenie :
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 6 100 zł

IV.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 000 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 11 000 zł

V. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 32 000 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 865 zł
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 52 500 zł
razem 87 365 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 120 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28 145 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 55 000 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł
razem 87 365 zł

VI.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 041 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 700 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 1 841 zł
razem 4 041 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl