Uchwała Nr 431/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 5 sierpnia 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 431/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 882 000 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 29.07.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/93/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 28.07.2010r. zwiększa się plan dochodów

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 500 zł
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1 500 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 500 zł

2. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 000 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3 000 zł

/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010/ .

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 29.07.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/94/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 93 z dnia 28.07.2010r. zwiększa się plan dochodów

II. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 877 500 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 877 500 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 867 500 zł
§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu o kwotę 10 000 zł

/ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej: DPS Jarosław – 480 000 zł (§ 2130) oraz DPS Moszczany – 387 500 zł (§ 2130) i 10 000 zł (§ 6430) / .

§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 882 000 zł.

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 882 000 zł
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 1 500 zł
Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu o kwotę 1 500 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 877 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 867 500 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 867 500 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu o kwotę 480 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 480 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 480 000 zł
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 387 500 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 387 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 325 000 zł
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
/ zakupy inwestycyjne do kompleksu jadalniano – kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego /
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

3. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 3 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu o kwotę 3 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
zwiększenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10 000 zł

II. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
zmniejszenie :
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
zwiększenie :
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
/ zakupy inwestycyjne do kompleksu jadalniano – kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego /

2) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 480 000 zł

3) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480 000 zł
/ zad. inwest. „Budowa domu pomocy społecznej w Pełkiniach- Wygarkach” /

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan
Uchwała Nr 431/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 882 000 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 29.07.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/93/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 92 z dnia 28.07.2010r. zwiększa się plan dochodów

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 500 zł
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1 500 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 500 zł

2. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 000 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3 000 zł

/ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010/ .

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 29.07.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/94/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 93 z dnia 28.07.2010r. zwiększa się plan dochodów

II. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 877 500 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 877 500 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 867 500 zł
§ 6430 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu o kwotę 10 000 zł

/ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej: DPS Jarosław – 480 000 zł (§ 2130) oraz DPS Moszczany – 387 500 zł (§ 2130) i 10 000 zł (§ 6430) / .

§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 882 000 zł.

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 882 000 zł
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 1 500 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 1 500 zł
Dom Dziecka Nr 1 w Jarosławiu o kwotę 1 500 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 500 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 500 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 877 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 867 500 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 867 500 zł
Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu o kwotę 480 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 480 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 480 000 zł
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 387 500 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 387 500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 62 500 zł
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 325 000 zł
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
/ zakupy inwestycyjne do kompleksu jadalniano – kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego /
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

3. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 3 000 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 3 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu o kwotę 3 000 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 000 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2. dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I.W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000 zł
zwiększenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10 000 zł

II. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
zmniejszenie :
§ 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
zwiększenie :
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10 000 zł
/ zakupy inwestycyjne do kompleksu jadalniano – kuchennego i sprzętu rehabilitacyjnego /

2) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 480 000 zł

3) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 480 000 zł
/ zad. inwest. „Budowa domu pomocy społecznej w Pełkiniach- Wygarkach” /

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl