Uchwała Nr 455/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 15 października 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 455/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 15 października 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.


Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę
197 480 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-3/3/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 8.10.2010r. znak: RR3/4135/148a/ARA/2010/3084 zwiększa się plan dochodów
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 145 935 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 145 935 zł
§ 2117 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 145 935 zł

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-2/74/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 8.10.2010r. znak: RR3/4135/148a/ARA/2010/3085 zwiększa się plan dochodów
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 48 645 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 48 645 zł
§ 2119 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 48 645 zł

3. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/134/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 133 z dnia 11.10.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 801 Oświat i wychowanie o kwotę 2 900 zł
W rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 900 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 900 zł


§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 197 480

I. dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 194 580 zł
1.rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 194 580 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 0
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 194 580 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 145 935 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 48 645 zł
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II. W dziale 801 Oświat i wychowanie o kwotę 2 900 zł
1.rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 900 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 2 900 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 2 900 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 2 900 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 345 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 55 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
4) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
5) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
6) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 854 829 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga – Jarosław w km 11+546-12+925, 15+400-17+551,50”– 826 624 zł; „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów” – 28 205 zł /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 746 829 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 000 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w m. Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice”- 63 000 zł”Przebudowa mostu drewnianego w m. Cząstkowice w ciągu drogi pow. Nr 1633R Raczyna – Roźwienica w km 6+619 ( wykonanie dokumentacji)” – 5 000 zł /

2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa drogi Nr 1675R Nowa Grobla – Miękisz Nowy” – 40 000 zł;

II W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł
zwiększenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6 000 zł

IIIW dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie:
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 123 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 123 zł

2) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 256 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 618 zł
razem 28 874 zł
3) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 233 zł

2. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 700 zł
razem 14 700 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 407 zł

3. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 503 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 200 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 871 zł
razem 13 574 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 763 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 33 zł
razem 796 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 763 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 673 zł
razem 6 436 zł

3) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 400 000 zł

4) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 754 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 500 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 200 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 800 zł
razem 25 754 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 754 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 000 zł
razem 25 754 zł

4.W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 500 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 500 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 268 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 268 zł


5. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 2 500 zł

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) W Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 12 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 15 000 zł
razem 28 000 zł
zwiększenie :
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 000 zł
razem 28 000 zł

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63 905 zł
/ zad. inwest.” Nadbudowa i zmiana pokrycia dachowego w DPS w Sośnicy” /
zwiększenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 25 105 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 26 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1 500 zł
razem 63 905 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 217 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł
razem 1 217 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 217 zł
razem 1 217 zł

3. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 350 zł

4. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 375 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 458 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 34 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 883 zł
razem 3 375 zł

5 W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4287 zakup usług zdrowotnych o kwotę 125,36 zł
§ 4289 zakup usług zdrowotnych o kwotę 6,64 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1 789,58 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 94,74 zł
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 115,56 zł
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6,12 zł
razem 2 138,00 zł
zwiększenie :
§ 3117 świadczenia społeczne o kwotę 1 424,58 zł
§ 3119 świadczenia społeczne o kwotę 75,42 zł
§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 605,92 zł
§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 32,08 zł
razem 2 138,00 zł

V. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 200 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 666 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 487 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 700 zł
razem 8 053 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 666 zł

2. W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 946 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 946 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 387 zł
razem 7 333 zł

VI. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 761 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 761 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Uchwała Nr 455/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 15 października 2010 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.


Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę
197 480 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-3/3/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 8.10.2010r. znak: RR3/4135/148a/ARA/2010/3084 zwiększa się plan dochodów
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 145 935 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 145 935 zł
§ 2117 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 145 935 zł

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-2/74/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 8.10.2010r. znak: RR3/4135/148a/ARA/2010/3085 zwiększa się plan dochodów
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 48 645 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 48 645 zł
§ 2119 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 48 645 zł

3. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 12.10.2010 r. L.dz. F.VI-3011-1/134/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 133 z dnia 11.10.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 801 Oświat i wychowanie o kwotę 2 900 zł
W rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 900 zł
§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 900 zł


§ 2

Zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 197 480

I. dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 194 580 zł
1.rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 194 580 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 0
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 194 580 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 145 935 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 48 645 zł
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II. W dziale 801 Oświat i wychowanie o kwotę 2 900 zł
1.rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2 900 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 2 900 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 2 900 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 2 900 zł
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 zł
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 345 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 55 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
4) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
5) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
6) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 854 829 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1617R Kańczuga – Jarosław w km 11+546-12+925, 15+400-17+551,50”– 826 624 zł; „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów” – 28 205 zł /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 746 829 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68 000 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w m. Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów – Laszki – Duńkowice”- 63 000 zł”Przebudowa mostu drewnianego w m. Cząstkowice w ciągu drogi pow. Nr 1633R Raczyna – Roźwienica w km 6+619 ( wykonanie dokumentacji)” – 5 000 zł /

2. W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa drogi Nr 1675R Nowa Grobla – Miękisz Nowy” – 40 000 zł;

II W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 000 zł
zwiększenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6 000 zł

IIIW dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie:
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 123 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 123 zł

2) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 600 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 28 256 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 618 zł
razem 28 874 zł
3) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 233 zł

2. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 700 zł
razem 14 700 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 4 407 zł

3. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 503 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 200 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 871 zł
razem 13 574 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 763 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 33 zł
razem 796 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 763 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 673 zł
razem 6 436 zł

3) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 400 000 zł

4) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 754 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 500 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 200 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 2 800 zł
razem 25 754 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 754 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23 000 zł
razem 25 754 zł

4.W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 500 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 500 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 268 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 268 zł


5. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 500 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 2 500 zł

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
1) W Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 12 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 15 000 zł
razem 28 000 zł
zwiększenie :
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 26 000 zł
razem 28 000 zł

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63 905 zł
/ zad. inwest.” Nadbudowa i zmiana pokrycia dachowego w DPS w Sośnicy” /
zwiększenie :
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 25 105 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 26 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 8 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 300 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 1 500 zł
razem 63 905 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 217 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł
razem 1 217 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 300 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 217 zł
razem 1 217 zł

3. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 350 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 350 zł

4. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3 375 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 458 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 34 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 883 zł
razem 3 375 zł

5 W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4287 zakup usług zdrowotnych o kwotę 125,36 zł
§ 4289 zakup usług zdrowotnych o kwotę 6,64 zł
§ 4307 zakup usług pozostałych o kwotę 1 789,58 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 94,74 zł
§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 115,56 zł
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6,12 zł
razem 2 138,00 zł
zwiększenie :
§ 3117 świadczenia społeczne o kwotę 1 424,58 zł
§ 3119 świadczenia społeczne o kwotę 75,42 zł
§ 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 605,92 zł
§ 4379 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 32,08 zł
razem 2 138,00 zł

V. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 200 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 666 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 487 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 700 zł
razem 8 053 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 666 zł

2. W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 946 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 946 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 387 zł
razem 7 333 zł

VI. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 761 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 761 zł

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl