Uchwała Nr 53/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiegoz dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Uchwała Nr 53/2011

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 9 maja  2011 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i  wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011  rok.

 

Na podstawie art.212 ,  i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

 

                                                                      

§ 1

 

 

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

1 671 777 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 22.04.2011r. L.dz. F.VI.3111.1.24.2011 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego

 Nr 28 z dnia 22.04.2011r. zwiększa się plan dochodów

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                   o kwotę 1 671 777 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                        o kwotę 1 671 777 zł

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu                                                  o kwotę 1 671 777 zł

 

§ 2

 

 

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

27 270 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 22.04.2011r. L.dz. F.VI.3111.1.24.2011 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego

 Nr 28 z dnia 22.04.2011r. zmniejsza się plan dochodów

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                     o kwotę 27 270 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 27 270 zł

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań własnych powiatu                                                  o kwotę 27 270 zł

 

§ 3

 

 

Zwiększenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

1 671 777 zł.

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                   o kwotę 1 671 777 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 1 671 777 zł

I. Wydatki bieżące                                                                    o kwotę 1 671 777 zł

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          o kwotę 1 671 777 zł

Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu                                         o kwotę 1 637 346 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            o kwotę 1 442 117 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                         o kwotę 1 300 717 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                               o kwotę    112 000 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy                                              o kwotę      15 000 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                           o kwotę      14 400 zł

b)      wydatki związane z realizacją statutowych zadań               o kwotę  195 229 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                    o kwotę    15 000 zł

§ 4220 zakup środków żywności                                               o kwotę    23 229 zł

§ 4260 zakup energii                                                             o kwotę    65 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 o kwotę    20 000 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    o kwotę    65 000 zł

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                 o kwotę      7 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy                                              o kwotę      2 129 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            o kwotę           0

b)      wydatki związane z realizacją statutowych zadań               o kwotę      2 129 zł

§ 4260 zakup energii                                                                   o kwotę      2 129 zł

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach                                    o kwotę    32 302 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            o kwotę    12 720 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                           o kwotę    12 720 zł

b)      wydatki związane z realizacją statutowych zadań               o kwotę    19 582 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                 o kwotę    10 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych                                          o kwotę      6 582 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii                                                                       o kwotę      2 000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej                                                          o kwotę      1 000 zł

2.dotacje na zadania bieżące                                                  o kwotę           0

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    o kwotę           0

4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł

 zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej

z realizacją zadań Powiatu                                                    o kwotę           0

5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                     o kwotę           0

 6. obsługa długu                                                                  o kwotę           0

II. Wydatki majątkowe                                                                o kwotę           0

1)      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                        o kwotę           0

2)      zakup i objęcie akcji i udziałów                                         o kwotę           0

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego               o kwotę           0

 

  § 4

 

 

Zmniejszenie planu wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

27 270 zł.

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                   o kwotę 27 270 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 27 270 zł

I. Wydatki bieżące                                                             o kwotę 27 270 zł

1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                   o kwotę 27 270 zł      

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku                                              o kwotę 27 270 zł      

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  o kwotę   7 000 zł

§ 4010 wynagr

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl