Uchwała Nr 66/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Uchwała Nr 66/2011

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 6 czerwca 2011 r.

 

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011  rok.

 

 

Na podstawie art.212 ,  i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

                                                                      

 

§ 1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę 110 000 zł.

1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 27.05.2011r. L.dz. F.VI.3111.1.32.2011 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 37 z dnia 27.05.2011r. zwiększa się plan dochodów

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                     o kwotę 110 000 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 110 000 zł

§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu                     o kwotę 110 000 zł

 

 

§ 2

 

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok o kwotę

110 000 zł.

I. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                     o kwotę 110 000 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 110 000 zł

I. Wydatki bieżące                                                             o kwotę 110 000 zł

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                  o kwotę 110 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku                                              o kwotę  20 000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           o kwotę           0

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań     o kwotę  20 000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                    o kwotę  20 000 zł

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach                                                o kwotę  50 000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane              o kwotę           0

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań     o kwotę  50 000 zł

§ 4260 zakup energii                                               o kwotę  21 314 zł

                  § 4270 zakup usług remontowych                              o kwotę  12 000 zł

                  § 4440 odpisy na zakładowy fundusz

                  świadczeń socjalnych                                                o kwotę  16 686 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy                                               o kwotę  40 000 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 o kwotę  10 000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                   o kwotę  10 000 zł

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań         o kwotę  30 000 zł

§ 4220 zakup środków żywności                                    o kwotę  15 000 zł

§ 4260 zakup energii                                                  o kwotę  10 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                   o kwotę    5 000 zł

2.dotacje na zadania bieżące                                                   o kwotę           0

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      o kwotę           0

4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł

 zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej

z realizacją zadań Powiatu                                               o kwotę           0         

5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                     o kwotę           0

 6. obsługa długu                                                                 o kwotę           0

II. Wydatki majątkowe                                                                o kwotę           0

1)      inwestycje i zakupy inwestycyjne                                       o kwotę           0

2)      zakup i objęcie akcji i udziałów                                         o kwotę           0

3)      wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                o kwotę           0

 

 

§ 3

 

 

Dokonuje się przeniesień pomiędzy  paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

 

 

I. W dziale 600 Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   o kwotę 14 906 zł

/ zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica – Radawa – Wola Mołodycka”/

zwiększenie :

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   o kwotę 14 906 zł

/ zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788 R Munina – Morawsko” /

 

 

II. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                              o kwotę    300 zł

§ 4260 zakup energii                                                                o kwotę 1 000 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego             o kwotę 5 000 zł

            razem                                                                                                 6 300 zł

zwiększenie :

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                 o kwotę 6 300 zł

 

 

III. W dziale 750 Administracja publiczna

1. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                       o kwotę 5 000 zł

zwiększenie :

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                   o kwotę 5 000 zł

 

 

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /

zmniejszenie :

§ 4260 zakup energii                                                                     o kwotę 12 550 zł

zwiększenie :

§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych                                                                  o kwotę 6 000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych                                                    o kwotę 5 000 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                                                     o kwotę 1 000 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę    550 zł

            razem                                                                                                12 550 zł

 

 

V. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          o kwotę   500 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                     o kwotę 2 000 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej                                                                   o kwotę 2 500 zł

            razem                                                                                                  5&nb

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl