Uchwała Nr 17/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.Z dnia: 31 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr 17/2011
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 31 stycznia 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.


Na podstawie art.55 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej na rok 2011:


1. W § 1
a) ust. 1 zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu
o kwotę 12.574.221,75 zł (z kwoty 116.094.105,16 zł na kwotę 128.668.326,91 zł),
b) ust. 1 lit. a zwiększa się dochody bieżące o kwotę 316.492,52 zł (z kwoty 108.861.380,00 zł na kwotę 109.177.872,52 zł),
c) ust. 1 lit. b zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.257.729,23 zł
(z kwoty 7.232.725,16 zł na kwotę 19.490.454,39 zł),
d) ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu o kwotę 12.602.101,00 zł (z kwoty 124.594.105,16 zł na kwotę 137.196.206,16 zł),
e) ust. 2 lit. a zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.139.839,71 zł (z kwoty 103.744.965,15 zł na kwotę 104.884.804,86 zł),
f) ust. 2 lit. b zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 11.462.261,29 zł (z kwoty 20.849.140,01 zł na kwotę 32.311.401,30 zł),
g) ust. 3 zwiększa się kwotę planowanego deficytu budżetu Powiatu o kwotę 27.879,25 zł (z kwoty 8.500.000,00 zł na kwotę 8.527.879,25 zł),
h) w ust. 3 dodaje się lit. b o treści: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27.879,25 zł, z tytułu pozostałości środków z 2010 r. z umowy finansowej na realizację wymiany polsko (ZSTiO Jarosław) – niemiecko - brytyjskiej młodzieży w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Comeniusa Numer umowy: 2009-1-DE3-COM06-05638 2 – 12.879,25 zł oraz darowizny z 2010 r. O-I Produkcja Polska na sfinansowanie wycieczki w ramach I nagrody w konkursie "Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010-2011" – 15.000 zł.
i) ust. 4 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu o kwotę 27.879,25 zł (z kwoty 11.000.000,00 zł na kwotę 11.027.879,25 zł),
j) w ust.4 dodaje się lit. b o treści: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27.879,25 zł, (§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).
2. W § 2
a) w dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się planowaną kwotę dochodów majątkowych o kwotę 11.785.633,71 zł (z kwoty 7.032.725,16 zł na kwotę 18.818.358,87 zł) z tytułu:
1. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki Gminy Miejskiej Jarosław na realizację inwestycji pn.: "Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4" - aneks Nr 6 do umowy Nr 551/2008 z dnia 4 lipca 2008 r.) o kwotę 2.244.551,00 zł (z kwoty 7.032.725,16 na kwotę 9.277.276,16 zł), z wyszczególnieniem na wkład własny do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu
2. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu "Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - umowa Nr UDA-RPPK.02.01.00-18-125/10-00 - środki UE) – 4.541.574,17 zł,
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - umowa Nr UDA-RPPK.02.01.00-18-124/10-00 - środki UE) – 4.999.508,54 zł,
b) w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się planowaną kwotę dochodów bieżących (z kwoty 1.504.400 zł na kwotę 1.788.738,80 zł) poprzez dodanie środków pieniężnych z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 284.338,80 zł,
c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się planowaną kwotę dochodów bieżących o 27.230,72 zł (z kwoty 285.850,00 zł na kwotę 313.080,72 zł) oraz dochodów majątkowych o 472.095,52 zł z tytułu:
1. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (Umowa finansowa na udział w wizycie przygotowawczej w Oberlandzie w Niemczech nauczycieli ZSOiL w Pawłosiowie w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Wizyty Przygotowawcze LdV Nr umowy: 2010-1-PL1-LEO06-15832) – 7.485,92 zł,
2. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł (Umowa finansowa na realizację wymiany polsko (ZSTiO Jarosław) – niemiecko - brytyjskiej młodzieży w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Comeniusa Numer umowy: 2009-1-DE3-COM06-05638 2) – 19.744,80 zł
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Umowa o dofinansowanie Projektu „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Nr umowy: UDA-RPPK.05.01.00-18-122/08-00 - refundacja wydatków kwalifikowanych za 2010 r.) – 472.095,52 zł,
d) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się planowaną kwotę dochodów bieżących (z kwoty 2.285.380 zł na kwotę 2.290.303 zł) poprzez dodanie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (udział mieszkańców Powiatu Przeworskiego w zajęciach WTZ w Jarosławiu) – 4.923 zł.
3. W § 3 ust. 1
a) zwiększa się w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane kwoty wydatków bieżących o 28.390,94 zł (z kwoty 3.193.500 zł na kwotę 3.221.890,94 zł), poprzez zwiększenie w § 4270 zakup usług remontowych,
b) zwiększa się w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe planowane kwoty wydatków majątkowych o 10.925.261,29 zł (z kwoty 16.933.243,01 zł na kwotę 27.858.504,30 zł), poprzez:
1. wprowadzenie w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych następujących inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1633R Rączyna - Roźwienica od km 9+452 do km 9+770 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 9+619 przez rz. Mleczka Wschodnia w m. Cząstkowice oraz przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeniami budowlanymi – 2.400.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696R Laszki - Tuchla - Wielkie Oczy – 460.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1780R Węgierka - Krzywcza – 572.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka – 468.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R Munina - Morawsko – 310.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R ul. Łazy Kostkowskie w Jarosławiu – 380.000 zł, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice - Budowa chodnika w m. Łazy wraz z zatoką autobusową – 220.000 zł,
2. zwiększenie w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych następujących inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1724R od km 0+000 do km 3+829 i Nr 1766R od km 5+960 do km 6+422 oraz budowa drogi powiatowej Nr 1724R od km 3+829 do km 5+960 – o kwotę 5.729.136,12 zł (z kwoty 3.500.517,85 zł na kwotę łącznie 9.229.653,97 zł, z wyszczególnieniem na wkład własny do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu oraz środki UE) oraz Poprawa powiązań komunikacyjnych powiatu poprzez budowę łącznika pomiędzy obwodnicą miasta Jarosławia a drogą krajową nr 4 – o kwotę 6.786.125,17 zł (z kwoty7.032.725,16 zł na kwotę łącznie 13.818.850,33 zł, z wyszczególnieniem na wkład własny do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu oraz środki UE),
3. skreślenie w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycji: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Wiązownica do dróg wojewódzkich Nr 870, 865, 867 poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka od km 0+000 do km 16+350, Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa od km 0+000 do km 6+373, Nr 1706R Cetula - Piwoda od km 0+000 do km 4+540 z kwotą 6.400.000 zł,
c) zmniejsza się w dziale 710 – Działalność usługowa planowane kwoty wydatków bieżących o 788.428 zł (z kwoty 1.504.400 zł na kwotę 715.972 zł) poprzez:
1. skreślenie rozdziału 71095 – Pozostała działalność z kwotą łączną 790.000 zł,
2. wprowadzenie rozdziału 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne z § 2960 przelewy redystrybucyjne z kwotą 1.572 zł,
d) zwiększa się w dziale 750 – Administracja publiczna planowane kwoty wydatków bieżących o 1.072.766,80 zł (z kwoty 10.088.587 zł na kwotę 11.161.353,80 zł) poprzez:
1. zwiększenie w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 40.000 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 50.000 zł), § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000 zł (z kwoty 308.500 zł na kwotę 508.500 zł), § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł (z kwoty 285.000 zł na kwotę 325.000 zł), § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 777.766,80 zł (z kwoty 1.500.000 zł na kwotę 2. 277.766,80 zł) i § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.000 zł (z kwoty 45.000 zł na kwotę 60.000 zł) z tytułu wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, środków pieniężnych z likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz odsetek od nieterminowych wpływów,
2. w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami poprzez: wprowadzenie § 4580 pozostałe odsetki z kwotą 24 zł oraz zmniejszenie § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 24 zł (z kwoty 18.000 zł na kwotę 17.976 zł),
e) zwiększa się w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planowane kwoty wydatków bieżących o 15.000 zł (z kwoty 5.268.000 zł na kwotę 5.283.000 zł) poprzez:
1. zwiększenie w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji § 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 15.000 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 25.000 zł),
2. w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami poprzez: zwiększenie § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 220 zł (z kwoty 700 zł na kwotę 920 zł) i wprowadzenie § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z kwotą 583 zł oraz zmniejszenie § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 803 zł (z kwoty 25.000 zł na kwotę 24.197 zł),
f) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmienia się zapis o treści: § 8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego z kwotą 40.000 zł na zapis o treści: § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z kwotą 40.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
g) zwiększa się w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane kwoty wydatków bieżących o 768.109,97 zł (z kwoty 40.744.651 zł na kwotę 41.512.760,97 zł) poprzez:
1. zwiększenie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe § 4340 zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 700.000 zł w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
2. wprowadzenie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w ramach Starostwa Powiatowego w Jarosławiu § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 13.000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych z kwotą 15.000 zł, związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
3. wprowadzenie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe w pkt 4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu § 4427 podróże służbowe zagraniczne z kwotą 40.109,97 zł, w tym: Zespół Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie (7.485,92 zł – Leonardo da Vinci) i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu (32.624,05 zł - Comenius),
h) zwiększa się w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowane kwoty wydatków bieżących o 63.000 zł (z kwoty 4.898.400 zł na kwotę 4.961.400 zł) poprzez:
1. wprowadzenie rozdziału 85111 - Szpitale ogólne i § 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z kwotą 63.000 zł z przeznaczeniem na: wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Remont Budynku Głównego i elewacji zewnętrznej w COM w Jarosławiu,
2. w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wprowadza się I Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu z § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne z kwotą 562 zł oraz zmniejsza się § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne z kwotą 562 zł (z kwoty 21.000 zł na kwotę 20.438 zł) w ramach Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu,
i) zwiększa się w dziale 851 – Ochrona zdrowia planowane kwoty wydatków majątkowych o 537.000 zł (z kwoty 400.000 zł na kwotę 937.000 zł) poprzez:
1. wprowadzenie rozdziału 85111 - Szpitale ogólne i § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z kwotą 537.000 zł z przeznaczeniem na: budowę łącznika pomiędzy budynkiem Oddziałów Wewnętrznego i Neurologii w COM w Jarosławiu,
j) dokonuje się zmian w dziale 852 - Pomoc społeczna, poprzez:
1. w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze usunięcie § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z kwotą 79.626 zł i zwiększenie § 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 79.626 zł (z kwoty 291.891 zł na kwotę 371.517 zł), w związku ze zmianą Miasta Stalowa Wola i Miasta Lubaczów na Powiat Stalowowolski i Powiat Lubaczowski,
2. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w ramach DPS w Jarosławiu zwiększenie: § 4220 zakup środków żywności o kwotę 85.006 zł (z kwoty 139.300 zł na kwotę 224.306 zł), § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 287 zł (z kwoty 600 zł na kwotę 887 zł) i § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 364 zł (z kwoty 8.000 zł na kwotę 8.364 zł) oraz zmniejszenie: § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9.657 zł (z kwoty 122.500 zł na kwotę 112.843 zł), § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 50.000 zł (z kwoty 230.000 zł na kwotę 180.000 zł), § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 12.000 zł (z kwoty 38.400 zł na kwotę 26.400 zł), § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 10.000 zł (z kwoty 75.000 zł na kwotę 65.000 zł) i § 4780 o kwotę 4.000 zł (z kwoty 14.000 zł na kwotę 10.000 zł),
3. w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w ramach DPS w Moszczanach zwiększenie: § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 18.000 zł (z kwoty 8.000 zł na kwotę 26.000 zł) oraz zmniejszenie: § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000 zł (z kwoty 145.000 zł na kwotę 127.000 zł),
4. w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmienia się zapis o treści: § 2580 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z kwotą 156.600 zł na zapis o treści: § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z kwotą 156.600 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
k) dokonuje się zmian w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy poprzez wprowadzenie: § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z kwotą 24.600 zł oraz zmniejszenie: § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 24.600 zł (z kwoty 305.147 zł na kwotę 280.547 zł),
l) zmniejsza się w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane kwoty wydatków bieżących o 13.000 zł (z kwoty 450.000 zł na kwotę 437.000 zł) poprzez:
1. skreślenie rozdziału 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z kwotą łączną 450.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
2. wprowadzenie rozdziału 90095 - Pozostała działalność z § 4210 zakup materiałów i wyposażenia z kwotą 137.000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych z kwotą 300.000 zł,
m) zmniejsza się w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane kwoty wydatków bieżących o 6.000 zł (z kwoty 838.100 zł na kwotę 832.100 zł) poprzez:
1. zmniejszenie w rozdziale 92116 - Biblioteki § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł.
4. W § 4
a) w ust. 2 lit. a dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej poprzez: zwiększenie § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 220 zł i § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 583, a zmniejszenie § 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 803 zł,
b) w ust. 2 lit. d dokonuje się zmiany w zestawieniu wydatków bieżących związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez usunięcie rozdziału 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z łączną kwotą 450.000 zł oraz wprowadzenie:
1. działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród rzeczowych dla laureatów II, III, IV i V miejsca w konkursie "Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010-2011" organizowanego przy współpracy z O-I Produkcja Polska oraz zakup nagród dla laureatów konkursu z zakresu energii odnawialnej) z kwotą 13.000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie wycieczki w ramach I nagrody w konkursie "Selektywna Zbiórka Szkła Opakowaniowego 2010-2011" - darowizna z 2010 r. O-I Produkcja Polska) z kwotą 15.000 zł,
2. rozdziału 90095 - Pozostała działalność § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków i pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, akcji sprzątania świata, zakup oznaczników do oznakowania drewna, zakup drzewek i krzewów na utrzymanie terenów zieleni, zakup publikacji związanych z edukacją ekologiczną, propagowanie działań proekologicznych) z kwotą 137.000 zł i § 4300 zakup usług pozostałych (sfinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi) z kwotą 300.000 zł,
c) w ust. 2 uchyla się lit. e, tj. zapis dotyczący wyodrębnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z finansowaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z zestawieniami tabelarycznymi.
5. W § 5
a) uchyla się ust. 3 o treści: Upoważnia się Zarząd Powiatu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.000.000 zł, za wyjątkiem zobowiązań inwestycyjnych,
b) uchyla się ust. 4 o treści: Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym w kwocie 200.000 zł,
c) w ust. 7 uchyla się lit. b o treści: W myśl art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z budżetu powiatu finansowane są zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.
6. Zmienia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu” poprzez:
a) zwiększenie działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75405 - Komendy powiatowe Policji i pkt. 4 wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na działalność służb policyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu jarosławskiego o kwotę 15.000 zł (z kwoty 10.000 zł na kwotę 25.000 zł),
b) zwiększenie działu 851 - Ochrona zdrowia o rozdział 85111 - Szpitale ogólne i pkt 3 dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu o kwotę 600.000 zł, w tym z tytułu: dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Remont Budynku Głównego i elewacji zewnętrznej w COM w Jarosławiu – 63.000 zł) oraz dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (budowa łącznika pomiędzy budynkiem Oddziałów Wewnętrznego i Neurologii w COM w Jarosławiu – 537.000 zł),
c) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zapisy o treści: Miasta Stalowa Wola i Miasta Lubaczów zastępuje się zapisami o treści odpowiednio: Powiatu Stalowowolskiego i Powiatu Lubaczowskiego,
d) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmienia się zapis o treści: dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na zapis o treści: dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu, z jednoczesnym przesunięciem kwoty 156.600 z pkt 2 dotacje podmiotowe do pkt 3 dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu,
w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
e) zmniejszenie działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 Biblioteki i pkt 3 dotacje celowe związane z realizacją zadań Powiatu o kwotę 6.000 zł, w tym z tytułu: dotacji celowej przekazanej do Gminy Miejskiej w Jarosławiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jarosławiu,
f) zwiększenie o kwotę 609.000 zł łącznej kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych (z kwoty 1.701.933 zł na kwotę 2.310.933 zł).


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl