Uchwała Nr 475/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 19 listopada 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 475/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 451 176 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 03.11.2010r. L.dz. F.VI-3011-1/147/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 147 z dnia 03.11.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 269 404 zł
W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 269 404 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 269 404 zł

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 10.11.2010r. L.dz. F.VI-3011-2/94/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 05.11.2010r. znak : BP9/4135/246/KSS/1000, 1026/10/4267 zwiększa się plan dochodów
W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 181 772 zł
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 181 772 zł
§ 6423 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 181 772 zł

§ 2


Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 451 176 zł

I.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 181 772 zł
1.W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 181 772 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 0
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 181 772 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 181 772 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 181 772 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w miejscowości Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w km 27+935” / /
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II.W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 269 404 zł
1.W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 269 404 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 269 404 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 269 404 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu o kwotę 269 404 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 269 404 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 269 404 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
4) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0
§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 500 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 500 zł

II. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł
/ zakup sprzętu komputerowego /
razem 85 000 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 961 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 81 854 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1 185 zł
razem 85 000 zł

III. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 161,21 zł
§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 2 296,81 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 356,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 500,00 zł
razem 13 314,02 zł
zwiększenie :
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej o kwotę 161,21 zł
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 2 296,81 zł
§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 0,32 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 746,84 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 108,84 zł
razem 13 314,02 zł

IV. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 100 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 600 zł
razem 6 700 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 100 zł

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 zł
/ zad. inwest. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu” /

2. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 11 700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 349 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 301 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 350 zł
razem 57 700 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 700 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 24 000 zł
razem 57 700 zł

2) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 245 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 924 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 801 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 402 zł
razem 17 127 zł

3) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 483 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 609 zł
razem 4 092 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 092 zł

4) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 76 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 227 zł
razem 303 zł

5) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 329 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 687 zł
razem 8 016 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 282 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 700 zł
razem 19 982 zł

3. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 271 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 309 zł
razem 1 580 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 954 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 937 zł
razem 6 891 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 891 zł


4. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 377 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 486 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 591 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 490 zł
razem 27 944 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 642 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 736 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 084 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 276 zł
razem 31 096 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 820 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 276 zł
razem 31 096 zł

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4 908 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 9 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 792 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 397 zł
razem 17 097 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł
razem 7 400 zł

4) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 233 000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 93 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 150 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 370 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
razem 235 113 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 700 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 413 zł
razem 2 113 zł

5) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 280 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 755 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 624 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 2 972 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 501 zł
razem 57 732 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 250 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 032 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 450 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 8 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 500 zł
razem 47 732 zł

6) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 816 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 883 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 700 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 6 615 zł
razem 48 464 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 351 498 zł

5. W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 600 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000 zł
razem 14 600 zł

6. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 725 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 271 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 204 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 500 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł
razem 110 900 zł
zwiększenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 37 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 500 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 200 zł
razem 60 700 zł

7. W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne
1) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 91 zł
razem 108 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 108 zł

8. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 900 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 900 zł

3) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 150 zł

V. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 321 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 5 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 35 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 550 zł
razem 28 906 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 21 006 zł
razem 28 906 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 735 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 8 854 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
razem 20 589 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 14 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 725 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 900 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 264 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 000 zł
razem 20 589 zł

VI. W dziale 853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
1) W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 375 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 20 zł
razem 4 602 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 602 zł

2. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 736 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 030 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 338 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 31 zł
razem 5 135 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 736 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 369 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 030 zł
razem 5 135 zł

VII. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 12 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 9 478 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 374 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 019 zł
razem 23 471 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 702 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 493 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 276 zł
razem 23 471 zł

2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 277,24 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 17 130,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 493,00 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych o kwotę 962,24 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 125,04 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 722,24 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 4 786,74 zł
razem 49 496,50 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 259,36 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 690,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 323,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 224,14 zł
razem 49 496,50 zł

3. W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 764,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 168,08 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 016,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 164,00 zł
razem 6 112,08 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 112,08 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan
Uchwała Nr 475/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększenie planu dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 451 176 zł.
1. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 03.11.2010r. L.dz. F.VI-3011-1/147/10 informującego o decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 147 z dnia 03.11.2010r. zwiększa się plan dochodów
W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 269 404 zł
W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 269 404 zł
§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 269 404 zł

2. Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 10.11.2010r. L.dz. F.VI-3011-2/94/10 informującego o decyzji Ministra Finansów z dnia 05.11.2010r. znak : BP9/4135/246/KSS/1000, 1026/10/4267 zwiększa się plan dochodów
W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 181 772 zł
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 181 772 zł
§ 6423 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 181 772 zł

§ 2


Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 451 176 zł

I.W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 181 772 zł
1.W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 181 772 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 0
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 0
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu o kwotę 0
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 181 772 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 181 772 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 181 772 zł
/ zad. inwest. „Przebudowa mostu przez rzekę Szkło w miejscowości Łazy w ciągu drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów- Laszki-Duńkowice w km 27+935” / /
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

II.W dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 269 404 zł
1.W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 269 404 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 269 404 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 269 404 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu o kwotę 269 404 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 269 404 zł
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 269 404 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
3) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
4) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0
§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 500 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 500 zł

II. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 10 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40 000 zł
/ zakup sprzętu komputerowego /
razem 85 000 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 961 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 81 854 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 1 185 zł
razem 85 000 zł

III. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 161,21 zł
§ 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych
oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 2 296,81 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 356,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 500,00 zł
razem 13 314,02 zł
zwiększenie :
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu
służby cywilnej o kwotę 161,21 zł
§ 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 2 296,81 zł
§ 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy i funkcjonariuszy o kwotę 0,32 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 5 746,84 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 108,84 zł
razem 13 314,02 zł

IV. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 100 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 600 zł
razem 6 700 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 100 zł

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 zł
/ zad. inwest. „Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu” /

2. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 22 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 11 700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 349 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 301 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 350 zł
razem 57 700 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 33 700 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 24 000 zł
razem 57 700 zł

2) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 245 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 924 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 801 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 402 zł
razem 17 127 zł

3) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 483 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 609 zł
razem 4 092 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 092 zł

4) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 76 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 227 zł
razem 303 zł

5) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 329 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 687 zł
razem 8 016 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 282 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 700 zł
razem 19 982 zł

3. W rozdziale 80123 Licea profilowane
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 271 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 309 zł
razem 1 580 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 954 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 937 zł
razem 6 891 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 891 zł


4. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 377 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 486 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 591 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 490 zł
razem 27 944 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 642 zł

2) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20 736 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 10 084 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 276 zł
razem 31 096 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 820 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 276 zł
razem 31 096 zł

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 4 908 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 9 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 792 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 2 397 zł
razem 17 097 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 800 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 600 zł
razem 7 400 zł

4) W Zespole Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 233 000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 93 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 150 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 370 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł
razem 235 113 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 700 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 413 zł
razem 2 113 zł

5) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 280 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9 755 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 624 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 600 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 2 972 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 1 501 zł
razem 57 732 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 500 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 250 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 32 000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3 032 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 450 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 8 000 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 2 500 zł
razem 47 732 zł

6) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 816 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 150 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 883 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 700 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 6 615 zł
razem 48 464 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 351 498 zł

5. W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne
1) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 600 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 2 000 zł
razem 14 600 zł

6. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 725 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 271 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 204 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 500 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 200 zł
razem 110 900 zł
zwiększenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 37 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 21 500 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 200 zł
razem 60 700 zł

7. W rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne
1) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 91 zł
razem 108 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 108 zł

8. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 1 900 zł

2) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 900 zł

3) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 150 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 150 zł

V. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 321 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 5 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 35 zł
§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o kwotę 550 zł
razem 28 906 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu
jednostek budżetowych o kwotę 21 006 zł
razem 28 906 zł

2) W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9 735 zł
§ 4220 zakup środków żywności o kwotę 8 854 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 2 000 zł
razem 20 589 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 14 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 725 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 900 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 264 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 000 zł
razem 20 589 zł

VI. W dziale 853 Pozostałe zadnia w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
1) W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
zmniejszenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 375 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 7 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej o kwotę 20 zł
razem 4 602 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 602 zł

2. W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 736 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 030 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 338 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 31 zł
razem 5 135 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 736 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 369 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3 030 zł
razem 5 135 zł

VII. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
1) W Powiatowym Ognisku Baletowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 12 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 9 478 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 374 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 019 zł
razem 23 471 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 702 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 493 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 20 000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 276 zł
razem 23 471 zł

2. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6 277,24 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 17 130,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 493,00 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych o kwotę 962,24 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1 125,04 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1 722,24 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 4 786,74 zł
razem 49 496,50 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 48 259,36 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 690,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 323,00 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 224,14 zł
razem 49 496,50 zł

3. W rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
1) W Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 764,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 168,08 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 016,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 164,00 zł
razem 6 112,08 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 112,08 zł

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl