Uchwała Nr XXIII/243/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego

z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu jarosławskiego na rok 2013 i 2014 w ramach udziału własnego na realizację zgłoszonego wniosku pn: ”Przebudowa (modernizacja) dróg komunikacyjnych wokół budynku mieszkalnego wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach oraz podnoszenie kwalifikacji personelu” dotyczącego projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Uchwała Nr XXIII/243/2012
Rady Powiatu Jarosławskiego
z dnia 6 sierpnia 2012 r.


w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu jarosławskiego na rok 2013 i 2014 w ramach udziału własnego na realizację zgłoszonego wniosku pn: ”Przebudowa (modernizacja) dróg komunikacyjnych wokół budynku mieszkalnego wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach oraz  podnoszenie kwalifikacji personelu” dotyczącego projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Na podstawie art.12 pkt. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:


§1

Postanawia się zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 15% jako udział własny powiatu tj. w wysokości 179.326 zł na realizację wniosku składanego do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie pn: ”Przebudowa (modernizacja) dróg komunikacyjnych wokół budynku mieszkalnego wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach oraz  podnoszenie kwalifikacji personelu” – całkowita wartość zadania 1.195.503 zł.


§ 2

Uchwała ma charakter intencyjny i stanowi gwarancję zaangażowania Powiatu Jarosławskiego w realizację projektu ” Przebudowa (modernizacja) dróg komunikacyjnych wokół budynku mieszkalnego wraz z obiektem sportowo – rekreacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach oraz  podnoszenie kwalifikacji personelu”.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
                                 Leszek SZCZYBYŁO

 

Wersje strony

Uchwała Nr XXIII/243/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego (2021-03-05 02:36:39) przez admin


Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl