Uchwała Nr 87/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok.

Uchwała Nr 87/2011

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 13 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2011  rok.

 

 

            Na podstawie art. 212 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

                                                                      

                                                                                  

§ 1

 

 

Dokonuje się przeniesień pomiędzy  paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

 

 

I. W dziale 600 Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe

1) W Powiatowym Zarządzie Dróg  w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   o kwotę 20 000 zł

/zad. inwest. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709R ul. Łazy Kostkowskie w Jarosławiu/

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                             o kwotę 20 000 zł

 

II. W dziale 801 Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                       o kwotę 2 000 zł

zwiększenie :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                            o kwotę 2 000 zł

 

2) W I Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                    o kwotę 250 000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek                                                                                      o kwotę     1 000 zł    

§ 4270 zakup usług remontowych                                                    o kwotę 219 000 zł

            razem                                                                                                 470 000 zł

zwiększenie :

§ 4340 zakup usług remontowo - konserwatorskich

dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu

jednostek budżetowych                                                                    o kwotę 470 000 zł

 

2.W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe

1) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                                    o kwotę 15 060 zł

zwiększenie : 

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                  o kwotę  5 060 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                            o kwotę 10 000 zł

            razem                                                                                                  15 060 zł      

 

2) W Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               o kwotę 177 667 zł

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                               o kwotę 177 667 zł

 

3) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               o kwotę 200 000 zł

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                               o kwotę 200 000 zł

 

4) W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               o kwotę 177 000 zł

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                               o kwotę 177 000 zł

 

5) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                               o kwotę 147 000 zł

 

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                               o kwotę 147 000 zł

                                              

III. W dziale 852 Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

1) W Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          o kwotę  5 000 zł

§ 4220 zakup środków żywności                                                     o kwotę  5 000 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek                                                                                     o kwotę  4 000 zł       

            razem                                                                                                 14 000 zł

 

zwiększenie :

§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych                                                                  o kwotę   2 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                       o kwotę  12 000 zł     

            razem                                                                                                 14 000 zł

 

 

2. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

zmniejszenie :

§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych

i produktów biobójczych                                                                  o kwotę 3 500 zł

§ 4270 zakup usług remontowych                                                    o kwotę 2 051 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę   400 zł

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego                                                 o kwotę    57 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej                                                                   o kwotę 1 000 zł

            razem                                                                                                 7 008 zł

zwiększenie :

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 o kwotę  1 000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych                                                       o kwotę  6 000 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet                                  o kwotę        8 zł

            razem                                                                                                 7 008 zł

 

2) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

zwiększenie :

§ 4340 zakup usług remontowo - konserwatorskich

dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu

jednostek budżetowych                                                                    o kwotę 100 000 zł

 

3. W rozdziale 85204  Rodziny zastępcze

1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 3110 świadczenia społeczne                                                          o kwotę 100 000 zł

 

 

§ 2

                                                          

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl