Uchwała Nr XX/203/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Uchwała Nr  XX/203/2012

Rady Powiatu Jarosławskiego

z dnia 28 maja 2012r.

 

 

w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

 

 

Na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)

 

 

Rada Powiatu Jarosławskiego, uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Uchwala się Statut Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

 

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/439/06 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 lipca 2006r.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarosławskiego.

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Leszek SZCZYBYŁO

Pliki

Załącznik do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 maja 2012 r. - Statut Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach


 

Wersje strony

Uchwała Nr XX/203/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach (2021-03-05 02:33:05) przez admin


Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl