Uchwała Nr 212/2012 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr  212/2012

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

z dnia 27 marca 2012 r.

 

 

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012  rok.

 

 

Na podstawie art.212 ,  i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala co następuje :

 

 

§ 1

                                                                      

 

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach :

 

I. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1) W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4060 Pozostałe należności żołnierzy  zawodowych i nadterminowych

oraz funkcjonariuszy                                                             o kwotę 2 000 zł

§ 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia                                         o kwotę    669 zł

            razem                                                                                      2 669 zł

zwiększenie :

§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu

służby cywilnej                                                                     o kwotę 2 000 zł

§ 4480 podatek od nieruchomości                                        o kwotę    669 zł

            razem                                                                                      2 669 zł

 

II. W dziale 750 Administracja publiczna

1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe

1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu

zmniejszenie :

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     o kwotę 8 000 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe                                       o kwotę 7 000 zł

            razem                                                                                     15 000 zł

zwiększenie :

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz

osób fizycznych                                                                    o kwotę 15 000 zł

 

III. W dziale 852 Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /

zmniejszenie :

§ 4300 zakup usług pozostałych                                           o kwotę 3 350 zł

zwiększenie :

§ 4270 zakup usług remontowych                                        o kwotę 3 350 zł

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Jarosławskiego

 

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl