Uchwała Nr XX/205/2012 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.

Uchwała Nr XX/205/2012

Rady Powiatu Jarosławskiego

z dnia 28 maja 2012r.

 

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok.

 

 

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. )

 

 

Rada Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok o kwotę

2 033 904 zł.

I. W dziale 020 Leśnictwo                                                              o kwotę 7 293 zł

1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna                                       o kwotę 7 293 zł

§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                 o kwotę 7 293 zł

/ Wniosek o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – ARiMR /

 

II. W dziale 600 Transport i łączność                                            o kwotę 275 000 zł

1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe                       o kwotę 275 000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów                                              o kwotę    25 000 zł

/ odszkodowanie od PGNiG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Naftomontaż w Krośnie za korzystanie z drogi Nr 175R „Droga przez wieś Rozbórz Okrągły” zgodnie z Porozumieniem z dnia 2.04.2012r. – 25 000 /

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących                                                                o kwotę 250 000 zł

/ Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Wiązownica z dnia 28 marca 2012r. /

 

III. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa                               o kwotę 467 786 zł

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami

i nieruchomościami                                                                         o kwotę 467 786 zł

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                      o kwotę 303 000 zł

/ sprzedaż nieruchomości w Sośnicy /

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami                                            o kwotę 164 786 zł

/ 25% wpływów za prowadzenie dochodów Skarbu Państwa za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości /

 

IV. W dziale 801 Oświata i wychowanie                                       o kwotę 682 370 zł

1. W rozdziale 80195 Pozostała działalność                                  o kwotę 682 370 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich                                         o kwotę 580 014,50 zł

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich                                         o kwotę 102 355,50 zł

/ Projekt pt. „Podkarpacie stawia na zawodowców” WND – POKL.09.02.00-001/12 realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego /

 

V. W dziale 851 Ochrona zdrowia                                                o kwotę 173 000 zł

1. W rozdziale 85111 Szpitale ogólne                                            o kwotę 173 000 zł

§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych                                                               o kwotę 173 000 zł

/ Uchwała Nr 111/XX/2012 Rady Gminy Roźwienica z dnia 29 marca 2012 r.- 61 650 zł;

Uchwała  Rady Gminy Wiązownica Nr XIX/139/2012 z dnia 30.04.2012r. – 111 350 zł /

 

VI. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                o kwotę 425 055 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 417 000 zł

§ 0830 wpływy z usług                                                                     o kwotę 417 000 zł

/ wpływy z usług  DPS Jarosław – 70 000 zł ; wpływy z usług DPS Wysock 200 000 zł; wpływy z usług DPS Moszczany – 147 000 zł /

 

2. W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie          o kwotę   8 055 zł

§ 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich                                         o kwotę   7 650 zł

§ 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa

w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich                                         o kwotę      405 zł

/ Aneks UDA – POKL.07.01.02 – 18 – 004/08 – 06 do umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-004/08-00 dotyczącej projektu "Program aktywizacji społecznej w powiecie jarosławskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /

 

VII. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                 o kwotę 3 400 zł

1. W rozdziale 85403 Specjalne ośrodki

szkolno – wychowawcze                                                                 o kwotę 3 400 zł

§ 0570 grzywny , mandaty i inne kary pieniężne

od osób fizycznych                                                                           o kwotę 3 400 zł

/ otrzymane nawiązki sądowe – SOSW w Jarosławiu /

 

 

§ 2

 

 

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok o kwotę 2 396 060 zł.

 

  1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012 z dnia 23 marca 2012r. zmniejsza się plan dochodów

 

I. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem                                          o kwotę    467 786 zł

1.W rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa                                                               o kwotę    467 786 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych                            o kwotę    467 786 zł

 

II. W dziale 758 Różne rozliczenia                                                o kwotę 1 653 274 zł

1. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                          o kwotę 1 653 264 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                  o kwotę 1 653 264 zł

 

2. W rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji

ogólnej dla powiatów                                                                      o kwotę 10 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa                                  o kwotę 10 zł

 

III. W dziale 852 Pomoc społeczna                                                o kwotę 275 000 zł

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej                           o kwotę 275 000 zł

§ 0830 wpływy z usług                                                                     o kwotę 275 000 zł

/ wpływy z usług w DPS Sośnica – 275 000 zł /

 

                                                                       § 3

 

Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2012 rok o kwotę

1 627 618 zł.

 

I. W dziale 020 Leśnictwo                                                              o kwotę 7 293 zł

1. W rozdziale 02001 Gospodarka leśna                                       o kwotę 7 293 zł

I. Wydatki bieżące                                                                            o kwotę  7 293 zł

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                          o kwotę           0

Starostwo Powiatowe  w Jarosławiu                                             o kwotę           0

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 o kwotę           0

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań     o kwotę           0

2.dotacje na zadania bieżące                                                       o kwotę           0

3.świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     o kwotę 7 293 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        o kwotę 7 293 zł        

4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków

pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł

Pliki

Załącznik do Uchwały Nr XX/205/2012 Rady Powiatu Jarosławskiwgo z dnia 28 maja 2012 r.


 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl