Uchwała Nr 433/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 16 sierpnia 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 433/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 12 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 8 250 zł
razem 20 250 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 796 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19 454 zł
razem 20 250 zł
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 51 250 zł
razem 73 250 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 860 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 810 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 300 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 780 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 500 zł
razem 73 250 zł2) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 943 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 900 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 050 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 107 zł
razem 28 000 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 9 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł
razem 28 000 zł


§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Uchwała Nr 433/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I.W dziale 852 Pomoc społeczna
1.W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 12 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 8 250 zł
razem 20 250 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 796 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 19 454 zł
razem 20 250 zł
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000 zł
§ 4340 zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych o kwotę 51 250 zł
razem 73 250 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 860 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14 810 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 50 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 300 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych o kwotę 780 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 1 500 zł
razem 73 250 zł2) W Domu Pomocy Społecznej w Sośnicy
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 943 zł
§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 900 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 050 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 107 zł
razem 28 000 zł
zwiększenie :
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14 500 zł
§ 4260 zakup energii o kwotę 9 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500 zł
razem 28 000 zł


§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl