Uchwała Nr 453/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.Z dnia: 7 października 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 453/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , art.222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się podział rezerwy ogólnej w kwocie 102 500 zł poprzez:
zmniejszenie :
W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 102 500 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 102 500 zł
§ 4810 rezerwy o kwotę 102 500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 500 zł .

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 102 500 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 102 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 102 500 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 102 500 zł
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 102 500 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 102 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 102 500 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 2

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 000 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 500 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 5 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 1 495 zł
razem 21 000 zł

II. W dziale 710 Działalność usługowa
1. W rozdziale 71015 Nadzór budowlany
1) W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 860 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 2 207 zł
razem 4 067 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 207 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 109 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 462 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 289 zł
razem 4 067 zł

III. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 97 500 zł

2. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 97 500 zł

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Uchwała Nr 453/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 , art.222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się podział rezerwy ogólnej w kwocie 102 500 zł poprzez:
zmniejszenie :
W dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 102 500 zł
W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 102 500 zł
§ 4810 rezerwy o kwotę 102 500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102 500 zł .

I. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 102 500 zł
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 102 500 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 102 500 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 102 500 zł
Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach o kwotę 102 500 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 102 500 zł
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 102 500 zł
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 0
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

§ 2

Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 21 000 zł
zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 500 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 5 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji o kwotę 1 495 zł
razem 21 000 zł

II. W dziale 710 Działalność usługowa
1. W rozdziale 71015 Nadzór budowlany
1) W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1 860 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 2 207 zł
razem 4 067 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 207 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 109 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 462 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 289 zł
razem 4 067 zł

III. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 97 500 zł

2. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze
1) W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 97 500 zł

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl