Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na wykonanie czynności w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 281/2012
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na wykonanie czynności w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, pkt 5 oraz art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) w związku z projektem  „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się pełnomocnictwa Panu Mariusz Wygnaniec – Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej  w Moszczanach do:

1)  podpisania i złożenia wniosku pn: „Przebudowa (modernizacja) dróg komunikacyjnych wokół budynku mieszkalnego oraz obiektu sportowo-rekreacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu” w ramach projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” współfinansowanego przez Szwajcarię realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
2)   podpisania umowy na realizację w/w projektu
3) dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją w/w projektu.

§ 2


Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu Jarosławskiego Nr 268/2012 z dnia 17 lipca 2012 r.

§ 3


Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia realizacji projektu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl