Uchwała Nr 130/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Uchwała Nr 130/2011
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 30 września 2011 r.w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Powiatu Jarosławskiego


Na podstawie art. 48, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się Pana Mariana Muzyczka – Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu do reprezentowania Zarządu Powiatu Jarosławskiego przy kontroli Stanu technicznego budynku Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach gm. Laszki położonego na działce nr ew. gr.12/2 przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu w dniu 10 października 2011r.§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jerzy Batycki

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl