Uchwała Nr 389/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Uchwała Nr 389/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 23 kwietnia 2010r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Jarosławskiego na 2010 rok.

Na podstawie art.212 i art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 108 526 zł.
Na podstawie pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 15.04.2010r. L.dz. F. VI-3011-2/21/10 informującego o decyzjach Ministra Finansów z dnia 12.04.2010r. znak:RR3/4135/25/ARA/2010/946 oraz znak: RR3/4135/26/ARA/2010/944 zwiększa się plan dochodów
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 108 526 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 108 526 zł
§ 2118 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 81 394 zł
§ 2119 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 27 132 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu jarosławskiego na 2010 rok o kwotę 108 526 zł.
W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 108 526 zł
W rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa o kwotę 108 526 zł
I. Wydatki bieżące o kwotę 108 526 zł
1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na: o kwotę 108 526 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu o kwotę 108 526 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 0
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 0
2.dotacje na zadania bieżące o kwotę 0
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 0
4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE, pomocy EFTA oraz ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w części związanej
z realizacją zadań Powiatu o kwotę 108 526 zł
§ 4308 zakup usług pozostałych o kwotę 81 394 zł
§ 4309 zakup usług pozostałych o kwotę 27 132 zł
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 0
6. obsługa długu o kwotę 0
II. Wydatki majątkowe o kwotę 0
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 0
2) zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 0
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 0

/ z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , w tym na zadanie :
„Scalanie gruntów wsi Roźwienica i Rudołowice” 80 150 zł
„Scalanie gruntów wsi Rozbórz Okrągły” 28 376 zł /

§ 3

Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w następujących jednostkach:

I. W dziale 600 Transport i łączność
1. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe
1) W Powiatowym Zarządzie Dróg w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 490 000 zł
zwiększenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 490 000 zł

II. W dziale 750 Administracja publiczna
1. W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe
1) W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 15 157 zł
zwiększenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 15 000 zł
§ 4580 pozostałe odsetki o kwotę 157 zł

III. W dziale 801 Oświata i wychowanie
1. W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące
1) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 087 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 087 zł

2. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe
1) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 963 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 963 zł

2) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych o kwotę 7 000 zł
zwiększenie :
§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 7 000 zł

3. W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego
1) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4260 zakup energii o kwotę 2 029 zł

4. W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1) W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 000 zł
razem 1 400 zł
zwiększenie :
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej o kwotę 1 400 zł

5. W rozdziale 80195 Pozostała działalność

1) W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 185 zł

2) W Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 507 zł

3) W Zespole Szkół Drogowo- Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 079 zł

4) W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 890 zł

5) W Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 022 zł

6) W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 426 zł

7) W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6 289 zł

8) W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jarosławiu
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 235 zł

9) W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 526 zł

10) W Zespole Szkół Ogrodniczych i Licealnych w Pawłosiowie
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 231 zł

11) W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Radymnie
zmniejszenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 642 zł

12) W Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Radymnie
zwiększenie :
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 387 zł

IV. W dziale 852 Pomoc społeczna
1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej
1) W Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach
/ w zadaniach finansowanych z dotacji Wojewody /
zmniejszenie :
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 440 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 760 zł
razem 7 200 zł
zwiększenie :
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7 200 zł

/ w zadaniach finansowanych z dochodów powiatu /
zmniejszenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000 zł
§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych o kwotę 1 135 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości o kwotę 539 zł
§ 4500 pozostałe odsetki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 326 zł
razem 9 000 zł
zwiększenie :
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2 000 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 300 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji o kwotę 700 zł
razem 9 000 zł

V. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1. W rozdziale 85321 Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
1) W Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 502 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 zł
razem 1 002 zł
zwiększenie :
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 599 zł
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 403 zł
razem 1 002 zł

VI. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
1. W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne
1) W Bursie Międzyszkolnej w Jarosławiu
zmniejszenie :
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 305 zł
zwiększenie :
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii o kwotę 305 zł


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl