Uchwała Nr 474/10 Zarządu Powiatu Jarosławskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.Z dnia: 19 listopada 2010 r.

Tresc dokumentu

Uchwała Nr 474/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej
w Moszczanach.

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późn. zm.)
w związku z art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.
2. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 175/2004 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 12 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moszcznach (z późn.zm.)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Uchwała Nr 474/10
Zarządu Powiatu Jarosławskiego
z dnia 19 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej
w Moszczanach.

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późn. zm.)
w związku z art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.
2. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 175/2004 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 12 maja 2004r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moszcznach (z późn.zm.)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl